Bezprzewodowe sieci sensoryczne
w monitoringu rozległych konstrukcji inżynierskich i œrodowiska. Igor Dunajewski
Strona głównaBSSPublikacjeKrok w przyszłośćKorzyściKontakt
Witam na mojej stronie!

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny stwarza coraz większe zapotrzebowanie na zintegrowane systemy kontrolno-pomiarowe umożliwiające monitoring konstrukcji i środowiska w czasie rzeczywistym. Pomiary przemieszczeń, deformacji i odkształceń obiektów geotechnicznych, hydrotechnicznych czy budowlanych mają kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa i właściwej ich eksploatacji. Coraz większe zastosowanie w tej dziedzinie znajdują bezprzewodowe sieci sensoryczne.

Modułowa budowa tych sieci umożliwia podłączenie do modułu pomiarowego wiele różnych czujników i to zarówno analogowych jak i cyfrowych. Dzięki takiej budowie sieci sensoryczne są tańsze i bardziej elastyczne. Dodatkowe zalety wynikają z faktu, że rozwiązania oparte na WSN posiadają bardzo duże możliwości adaptacji do różnych warunków pracy, oraz umożliwiają przesyłanie danych na znaczne odległości

Nawet dobry model matematyczny i dokładna wiedza o równaniach opisujących zachowanie badanego układu wymagają weryfikacji, której dokonać można najczęściej tylko za pomocą pomiarów. Aby pomiary były efektywne i zapewniały dostateczną ilość i jakość informacji muszą być dokonywane w odpowiednich punktach pomiarowych. Można założyć, że jakość przekazywanej wiedzy, przy dobrze dobranych punktach pomiarowych, może równoważyć stosunkowo niewielką ich ilość

Tezę pracy sformułowano następująco:
Efektywne wykorzystanie bezprzewodowych sieci sensorycznych do monitoringu konstrukcji i środowiska wymaga zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej. Optymalizacja musi dotyczyć kryteriów wynikających zarówno z modelu zjawiska mechanicznego, jak i z uwarunkowań telekomunikacyjnych sieci.

Znacząca cześć pracy stanowić będą badania eksperymentalne wykorzystujące bezprzewodową sieć sensoryczną do weryfikacji wcześniej otrzymanych wyników.


Bezprzewodowe sieci sensoryczne
w monitoringu rozległych konstrukcji inżynierskich i środowiska. Igor Dunajewski

Copyright © 2010 Igor Dunajewski